Producenci
Promocje
Piec kominkowy Romotop ALEDO 01 ceramika
Piec kominkowy Romotop ALEDO 01 ceramika

8 990,00 zł

Cena regularna: 10 156,00 zł

szt.
Wkład kominkowy narożny Romotop HEAT 2g S 60.44.33.23
Wkład kominkowy narożny Romotop HEAT 2g S 60.44.33.23

5 999,00 zł

Cena regularna: 6 749,00 zł

szt.
Kominek designerski Defro Home XSM Compact
Kominek designerski Defro Home XSM Compact

9 999,00 zł

Cena regularna: 13 950,00 zł

szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Firma Piece Śląsk Halina Pacewicz z siedzibą w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 25  NIP 6431170709 REGON 240849850
2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

 

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Piece Śląsk Halina Pacewicz Ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

bezpośrednio od Państwa,

od podmiotu, który zawarł z FIRMĄ Piece Śląsk Halina Pacewicz Ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z FIRMĄ Piece Śląsk Halina Pacewicz Ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Halina Pacewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA Piece Śląsk Halina Pacewicz Ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie NIP 6431170709 email : pieceslask@gmail.com

Jakie dane przetwarzamy?

Firma Piece Śląsk Halina Pacewicz Ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie przetwarza następujące kategorie danych:

dane kontaktowe;

dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług FIRMA Piece Śląsk Halina Pacewicz Ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie  (np. o usługach, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z FIRMĄ Piece Śląsk Halina Pacewicz Ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie

w celu wykonania umowy zawartej z FIRMĄ Piece Śląsk Halina Pacewicz na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FIRMIE Piece Śląsk Halina Pacewicz, np. wystawienia faktury lub rachunku,

w celu założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi FIRMY Piece Śląsk Halina Pacewicz

w celach marketingowych produktów i usług FIRMY Piece Śląsk Halina Pacewicz,

jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:

  1. a) w celu marketingu podmiotów trzecich,
  2. b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi FIRMA PIECE ŚLĄSK Halina Pacewicz współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,
  3. c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z FIRMĄ PIECE ŚLĄSK Halina Pacewicz, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną FIRMIE PIECE ŚLĄSK Halina Pacewicz w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez FIRMĘ PIECE ŚLĄSK jest legalne.

 

Jak skontaktować się z naszym Administratorem danych osobowych?

Można to zrobić e-mailowo pod adresem: pieceslask@gmail.com

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

zawarcie i wykonanie umowy z FIRMĄ Piece Śląsk Halina Pacewicz

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na FIRMIE Piece Śląsk Halina Pacewicz(np. wystawienie faktury),

prawnie uzasadniony interes FIRMY Piece Śląsk Halina Pacewicz (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z FIRMĄ Piece Śląsk Halina Pacewicz na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

wyrażona przez Państwa zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi FIRMA Piece Śląsk Halina Pacewicz współpracuje („Partnerzy FIRMY Piece Śląsk Halina Pacewicz”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom FIRMY Piece Śląsk Halina Pacewicz, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od FIRMY Piece Śląsk Halina Pacewicz dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług FIRMY Piece Śląsk Halina Pacewicz Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z FIRMĄ Piece Śląsk Halina Pacewicz lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić FIRMA Piece Śląsk Halina Pacewicz i jakie mogą być podnoszone wobec FIRMY Piece Śląsk Halina Pacewicz.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z FIRMĄ Piece Śląsk Halina Pacewicz na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez FIRMĘ Piece Śląsk Halina Pacewicz?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, oraz nie korzystamy z plików oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl